ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಕೂಟದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2016
ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಕೂಟದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2017
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಕೂಟದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ 2021
Bansuri In Bayern
Sambhrama
Sankranti 2023
Yakshagana